Malumatı Diniye Adlı Kitabın Sunum ve Künye Sahifesi-1- - Şakir ALBAYRAK Eğitimci&Yazar

Malumatı Diniye Adlı Kitabın Sunum ve Künye Sahifesi-1-


Muhterem okuyucu.
Bu hitabım, problemin önemini belirtmek içindir. Bir metni yayımlama medeni cesaretine sahip olma, zaten hitaba niyetten kaynaklanır.

Problemin önemi özel hitabıma sebep oldu. Takdir sizlerindir. 1917-1928 yılları arasında faaliyet gösteren ortaokulların ikinci sınıfında okutulan on bir ders kitabının Latinize çalışmasını, son on yıldır sürdürüyorum. Halen bitmiş de değil. Bu çalışmanın sebebi, Üniversitelerimizin bazı bölümlerinde okutulan “Osmanlıca” derslerinin verimliliğine katkı sağalmak idi. Diğer taraftan da bu kitaplarda kullanılan dil ile zamanımızın dili arasında bir karşılaştırma imkânı sağlamaktı. 

Başka bir açıdan da o zamanın eğitim ve öğretim anlayışıyla günümüzün anlayışları arasındaki farkların sezdirilip yararlı görülenlerden tekrar yaralanmayı sağlamaktı. 

Çalışmamın, bunlardan hepsine olmasa da bazılarına yarayacağına olan ümidimi hiç kaybetmedim.

İnsanı değerli kılan sahiplendiği, yaşadığı ve diğerlerinin de yaşaması için çaba sarf ettiği inancı (İslâm)dır. Bu inanın sahibi olan ecdadımızın, 1683 yılında karşılaştığı ikinci Viyana kuşatması bozgunundan beri gayr-i Müslim dünyadan gördüğü hakaret, zulüm, işkence, saldırı, katliam v.s. yetmezmiş gibi son zamanlarda İslâmı’ın amentüsünü de bozmak için gayret edenlerin, İslam inancının temellerini sarsabilmek için akla hayale gelmeyecek tezviratlarını yaymaya son derece önem verdikleri gözlerden kaçmıyor.

Bunu temin edebilmek için İslam bilginlerine iftiralarda bulunuyorlar. Bunlar da yetmezmiş gibi Peygamberimiz Hazret-i Muhammed Mustafa(SAV) efendimizin sözlerine şüphe düşürmekten, itibarsızlaştırmaya çalışmaktan hiç çekinmiyorlar. Hadis-i şeriflere şüphe düşürmeyi başardıklarında da Hadis-i şeriflerin sadır olduğu efendimize hücum edecekler. 

Burada da başarı gösterdiklerine inandıklarında, KUR’AN-I Kerim’e hücum edecekler. Bütün bu kötülüklerini, bizden gözükerek yavaş yavaş yapmayı planlıyorlar. Yediden yetmişe hepimizin gaflet uykusundan uyanması gerekiyor.
Öyleyse 1919 yılında, zamanın okullarında, okutulan din derslerinin içeriğini anladığımızda zihnimizin daha berrak olacağına inandığım için “MA’LÛMÂT-I DİNİYE” (Din Bilgileri) adlı kitabı, bölümler halinde, pek muhterem okuyucularımın kabulüne takdim ediyorum. 
Orijinalinden koparmadan anlaşılmayı sağlamak için gerekli kelimelerin sadeleşmişini de beraberinde parantez içinde vereceğim. Bir kelime anlaşılmaz ise konu bağlamından çıkar, anlaşılma imkânsız olur. 
Bu çalışma, gazetemizde56 gün bölümler halinde yayımlanacaktır. Fayda sağlayacağı ümidiyle....

BİRİNCİ BÖLÜM

MUVAZZAMALUMÂT-I DİNİYE
Devre-i mutavassıta ) ikinci sene - Dördüncü kısım - dördüncü Tab’

Eser
Muallim Erşed

Ma’arif-i Umûmiye Nezâreti celilesince müfredât (program)ına tevfîkân tertîb edilmiş ve Nezâret –i müşârunileyhâ tarafından (ilcümle) mekâtib-i İbtidâiyede (tedris) edilmek üzere kabul buyurulmuştur.

Münderecât: Efa’l-i mükellefin –Abdest ve tahâret hakkında îzâhât- teyemmüm-mesh evkât-salât- evkât-ı mekruke – ezan ve ikâmet –Şurût u erkân-ı salât– namazın farzları, vacibleri, sünnetleri- namazı ifsâd eden şeyler- namazda mekrûh olan ef’âl – cema’tle namazın ahkâmı- imam ve muktedînin ahkâmı- Cum’a ve bayram namazları – Hutbe- terâvîh namazı-salât-ı müsâfir- namz-ı kazâ – Secde-i sehiv îcâb eden ahvâl-Secde-i tilâvet- Cenâze namazı-menâkıb ve şemâil-i seniyye-i Nebevviye

İstanbul
Şirket-i Mürettebiye matba’asında tab’ olunmuştur.
Devam edecek…

[email protected]

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
01Tem

Malumat-ı Diniye -5-

01Tem
28Haz
27Haz
27Haz

Ma’lûmât-ı Diniye -2-