Ma’lûmât-ı Diniye -2- - Şakir ALBAYRAK Eğitimci&Yazar

Ma’lûmât-ı Diniye -2-


Ma’lûmât-ı Diniye    3.sahife

-- İFÂDE –
Sa’adet-i mutlakanın menbâ-ı yegânesi bulunan din-i Mübin-i İslam’a aid mesâil-i mühimmeyi ve ibretâmiz menâkıb-ı şerîfeyi tâleb-i ilm ve irfân olan şevketli vatan evlâtlarının seve seve okuyarak dimağ saflarına kolaylıkla nakş etmelerini te’mîn etmek niyet-i halisâsiyle müstaînen biteîk-i teâlâ İş bu (muvazzah ma’lûmât-ı diniye)nâm ilm-i hal kitâbını gâyet açık ve sâde bir lisân ile cem’ ve tertîbe nâçizâne çalıştım.

Me’huzüm kütüb-i mu’tebere-i İslâmiye ,rehberim yigirmi senelik tecribe-i ta’limiye, maksadım ise evlâd-ı vatana âcizâne bir hizmet-i diniyedir.Acz ve noksanım eseri olarak ve kuvve-i melhuz olan hatâ venevakısın tashîh ve ikmâlini erbab-ı fazıl ve kemalden temenni eylerim.Veminallahil tevfîk Kadıköy Mekteb-i sultânîsi Ma’lûmât-ı Diniye mu’allimi Elhac Hâfız Mehmet Erşed.

Ma’lûmât-ı Diniye    4.Sahife

Bismillahirrahmanirrahim
Elhmdülillahi Rabbil âlemin Vesselatu veselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala âlihi Ve eshabihi ecmain

EF’ÂLİ MÜKELLEFÎN (Kulların Fiilleri)

Her akîl baliğ olan müslümânın îmân ve i’tikâd es’elelerinden sonra evvelâ yapacağıişin ne olacağını öğrenüb bilmesi lâzımdır.

Akîl demek: Sözünde ve işinde doğruluk ciheti gâlib olan
kimse demektir.Baliğ demek: On iki yahut on beş yaşını bitiren kimse demektir. Akîl ve baliğ olanlar Cenab-ı Hakk’ın ve Hazret-i Peygamber efendimizin emirlerini tutmakla (mükellef) yani borçludur.

Akîl baliğ olanların işlediği işlere ( Ef’al-i mükellefîn ) denir.

Ef’al-i mükellefîn sekiz türlüdür:

1- Farz,

2- vacib,

3-Sünnet,

4- müstehab,

5-Mübah,

6-Haram,

7- Mekruh

8- müfsiddir.
Farz; Allah Teâlâ hazretlerinin kat’iyyen ve sarâhaten emir buyurduğu şeylerdir.
Farz iki türlüdür: 1-Farz-ı ayın, 2-Farz-ı kifâye.

Farz-ı ayın: Her (mükellef) kimsenin bizzat onu işlemesi farz olan şeyledir.
Vaktiyle işleyemese bile borcundan kutulamayub sonradan ödemek, işlemek lazımdır:

Devam edecek…

[email protected]

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
01Tem

Malumat-ı Diniye -5-

01Tem
28Haz
27Haz
27Haz

Ma’lûmât-ı Diniye -2-