Ma’lumât-ı Diniye (Din Bilgileri) -4 - Şakir ALBAYRAK Eğitimci&Yazar

Ma’lumât-ı Diniye (Din Bilgileri) -4


Müstehab: Peygamberimiz efendimizin Ba’zı def’a işlediği ve işleyene sevâb vardır diye 
teşvîk buyurduğu şeylerdir. Buna “mendûb”ve “edeb “ dahi derler. müstehabı terk edene günah
 yok ise de işleyen Hazret-i peygamber efendimizi hoşnûd eder: İbâdetlerde olan âdâbı yerine getirmek, nâfile namaz kılmak, mübârek günlerde oruç tutmak, fakirlere sadaka vermek ve sâir müstehab olan şeyler gibi.
Farz ve vâcib olmayub da sünnet ve müstehab olan fazîletli şeylere umûmî bir tâbir ile “nâfile” nâmı verilir.
Mübah: işlemesinde ve terkinde sevâb ve günah olmayan işlerdir:  Yemek, içmek, uyumak, oturmak, gezmek ve sâir mübah olan şeyler gibi.
Haram: Allahü Ta’âlâ hazretlerinin işlemeyin diye kat’iyen ve sarâhaten nehy buyurduğu şeylerdir: Anaya, babaya âsî olmak, şarâb içmek, adam öldürmek, hırsızlık etmek, yalan söylemek ve sâir haram olan şeyler gibi. Haramı irtikâb edüb işleyen cehennem azabına lâyık olur.
Harâmı helâl i’tikâd eden ve iyidir diyen “neûzu billah “ dinsiz olur.
Mekrûh: Peygamberimiz efendimizin sevmediği bize işlemeyin diye nehy buyurduğu şeylerdir:
Namazda gözünü yummak, ayakta iken abdest bozmak, tütün içmek ve sâir mekrûh olan  şeyler gibi.
  Mekrûh işleyen yevm-i kıyâmette tekdîr olunmağa ve şefaat-i peygamberiden mahrûm kalmağa  lâyık olur.
Mekrûha (kerâhet-i tenzihiye) dahi derler.
Bir de (kerâhet-i tahrîmiye ) vardır ki harâma yakın olduğu içün işleyenler cehennem azabına lâyık olur: Vâcib olan emirleri terk etmek gibi.
Müfsid:   İbâdet gibi hayırlı olan işleri bozan şeylerdir: Abdestli iken bir yerinden kan akmak, namazda iken söz söylemek, oruçlu iken bir şey yemek ve içmek gibi.
Bu beyân olunan ahkâma bu sûretle i’tikad eder inanırım. Ve güzel amelleri işleyerek Cenab-ı Hakk’ın rızâsını tahsîle çalışırım.
İ’tikadda mezhebim (ehl-i sünnet ve cema’at)) mezhebidir.
Peygamberimiz efendimiz ile ashâb-ı Kirâmın i’tikadları üzre i’tikad ederim.
Amelde mezhebim (İmam Azam Ebu Hanife)mezhebidir.
Ya’ni İmam Âzâm Hazretlerinin Kuran-ı Azîmüşşandan ve hadis-i şeriflerden anlayub çıkardığı ahkâm-ı ameliyede kendisini imam edinerek beyân buyurduğu mesâil-i diniyeyi kabul ettim ona göre amel ederim.
-7-
Amelde imâmımızın lakabı : (İmâm Âzâm, künyesii:(Ebu Hanife),İsmi : (Numân Bin Sâbit) hazretleridir. Rahimehullahu Ta’âlâ.
  _______________________
SÜALLER
Âkîl ve bâliğ olanlara ne lâzımdır? Akîl, bâliğ ne demektir? Mükellef ne demektir? 
Efâ’l-i mükellefîn ne demektir? 
Efâ’l-i mükellefîn kaçtır? Farz ne demektir?  Farz-ı ayın, farz-ı kifâye ne demektir? Ne gibi şeylerdir? Farzı işlemeyen ne olur? İnkâr eden ne olur? 
Vâcib ne demektir? Ne gibi şeylerdir? İşlemeyen ne olur? 
Sünnet ne demektir? Sünnet-i müekkede ve gayr-i müekkedeyi anlatınız,,
Müstehab ne demektir? 
Mübah ne demektir? Harâm ne demektir? Ne gibi şeylerdir? Harâm işleyen ne olur? Harâmı helâl i’tikad eden ne olur? 
Mekrûh ne demektir? Ne gibi şeylerdir? Kaç türlüdür? 
Müfsid ne demektir? İ’tikadda mezhebimiz nedir? Amelde imâmımızın ismi nedir?
______________________
  “Abdest ve Tahâret Hakkında izâhât”
                           TAHÂRET
Tahâret ya’ni temizlik imandandır. Temizlik olmayınca Müslümanlık temel tutmaz. Dinimiz bize temizlik ile emr ediyor. 
Oturacağımız yeri, üstümüzü, başımızı, vücudumuzun her yerini da’imâ temiz tutmamız lâzımdır. Bunun içün icâb etmediği halde bile haftada bir kere baştan ayağa kadar yıkanmak Müslümanlara sünnet kılınmıştır.
Bundan ma’ada günde beş vakit namaz içün “abdest” almak lüzümunda baştan ayağa kadar yıkanmak, eğer su yok ise kalbimizi temizlemek içün temiz toprak ile “Teyemmüm etmek tahâret-i şer’iyye ile bize farz kılınmıştır.
Baştan ayağa kadar yıkanmağa “ gusl “ ta’bîr olunur.

[email protected]

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
01Tem

Malumat-ı Diniye -5-

01Tem
28Haz
27Haz
27Haz

Ma’lûmât-ı Diniye -2-